Rövidített hitvallás

Figyelem! Új ablakban nyílik meg.

 

Egyházunk hittételei a kereszténység szellemét fejezik ki.
Egyházunk a Szentírás tanításán alapul.
Elhatárolja magát a bálványimádattól.
Testvérként tekint minden embertársára.
Tiszteletben tartja más Egyházak hitvallását.Hitvallás magyarázat

Hisszük, hogy egyetlen Isten van.
Hisszük, hogy Istenben egy természet és három Személy van.
Hisszük, hogy a második isteni Személy megtestesült: a Szentlélek erejéből fogant, Szűz Máriától a világra születve emberré lett.
Hisszük, hogy a történelem egy adott pillanatában a Logosz megtestesülése révén valamiképpen minden emberrel egyesült, magára véve mindazt, ami a teremtett emberség velejárója: "Isten Krisztusban azzá lett, ami az ember, hogy az ember azzá legyen, ami Isten."
Hisszük: a megtestesülés egyedüli oka az isteni természet az, hogy Isten maga a szeretet.
Hisszük, hogy üdvösségünk isteni műve abban áll, hogy Isten emberré lett.
Hiszünk Isten örök atyaságában és az ember ebből fakadó istengyermekségében.
Hisszük, hogy minden isteni tett a teljes Szentháromság műve, Isten gyermeke is.
Hisszük, hogy Isten azért irgalmas, mert Atya: hogy minden előzetes teljesítmény nélkül megbocsát, mivel jól ismeri az összes emberi megbánási erőfeszítések teljes kilátástalanságát.
Hisszük, hogy az ember nem azért követ el bűnt, mert "szabad akarata van", hanem azért, mert szabadsága túlságosan töredékes. Isten abszolút értelemben szabad, ezért egyedül Isten ártatlan.
Hisszük, hogy az ember üdvözítése egyet jelent megszabadításával.
Hisszük, hogy a kegyelem maga Isten: saját magának feltétel nélküli, ingyenes, örök és visszavonhatatlan önátadása.
Hisszük, hogy minden világra jövő ember Isten teremtménye, s mivel teremtménye, gyermeke.

Nem hisszük, hogy az ember bűne volt a megtestesülés kiváltó oka.
Nem hiszünk a büntető, féltékeny, félelmetes, haragvó, manipuláló, önkényes, népek és emberek kiirtását elrendelő, személy- és népválogató, a jóindulatát feltételek alapján, vagy áldozatok hatására gyakorló istenben.
Nem hisszük, hogy csak a keresztség révén válhatunk Isten gyermekeivé.
Nem hiszünk a jutalmazó és büntető istenben.
Nem hiszünk az Isten előtti érdemszerzésben.
Nem hisszük, hogy Isten csak a Bibliában szól hozzánk.
Nem hisszük, hogy Istennel bármelyik egyház rendelkezhetne, az Isten ugyanis nem birtokolható.

Egyházunk hittel vallja, hogy a Keresztség és az Úrvacsora cselekményeiben maga a megfeszített és feltámadott Krisztus van jelen Szentlelkével, aki kiárad a cselekmény résztvevőire és általuk az egész világra.

Ugyanakkor a bűnbánatra, betegek (utolsó) kenetére, a lelkészi hivatalba való beiktatásra, a házasságra és a megerősítésre (confirmatio) olyan liturgikus cselekményekként tekint, amelyek megfelelő esetben kegyelmet közvetíthetnek.

Egyházunk az adakozó szeretet Egyháza. Alaptétele, hogy anyagi lehetőségeihez képest mindenki önzetlenül segítsen a rászorultakon és az elesetteken. Most és itt kell előteremteni az életünk jobbá tételéhez szükséges anyagi és szellemi javakat, itt kell elkezdeni tartalmasan és szeretetben élni, mert minden elmúlik, csak a szeretet és a szeretet alkotásai örökkévalóak. Nem kell tehát földi életünkben lemondani a teljes életről, nem kell várnunk a túlvilági gondtalanságra, nem kell kényszerű önmegtartóztatásban nélkülözésekkel teli életet élni és a teremtést megtagadva a túlvilági paradicsomi életre áhítozni.

Rajtunk múlik - Isten segítségével - egész életünk szebbé és tartalmasabbá tétele. Kezdjük azzal, hogy segítünk önmagunkon és embertársainkon. Vallási gondolatrendszerünk részét képezi az a remény is, hogy akin mi segítünk, az is segíteni fog másokon. Az embereknek meg kell egymást becsülniük, tisztelniük, szeretniük, hiszen eredendően egyenlőek vagyunk, Isten alkotásai. Valljuk Isten megtestesülésének hatékony erejét, amely gyöngéd szeretettel, belülről munkálkodik a világ átalakításán. Abban a tudatban kell tevékenykednünk, hogy Isten velünk van, hogy gondolataink, tetteink az Ő eszközeivé, megnyilvánulásaivá válhatnak. Cselekvésre késztetésünk révén Isten a maga jelenlétének, segítségének és békéjének az eszközeivé tehet bennünket, szüntelen tevékenységének munkatársaivá.

Imádkozzunk bárhol bármikor, bármilyen hangulatban, amikor Isten felé fordulunk, Őrá hangolódik a szívünk, Hozzá emelkednek gondolataink. Így ébreszti bennünk az elhatározást, indítja a cselekvést és segíti a beteljesedést. Meggyőződésünk, hogy tetteink Isten felé fordíthatják a tőle eltávolodott embereket, így fakaszt a szolgáló szeretet mindig új életet, a meglévőt pedig megtartja.

Ott vagyunk és ott is kell lennünk, ahol a szeretet nagy távolságra van attól, aki szeretetre éhes, amit Egyházunk nem csak ajándékokkal, segítségnyújtással szeretne kifejezni, hanem híveinek életével és a közösség példamutató erejével. A Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Isten szeretetének hatékony jele és eszköze kíván lenni, hogy elhiggye a világ: Jézus Krisztus az Atya küldötte, aki által életet ad világnak.

Az Egyház közössége istentisztelet keretében mond köszönetet az Úrnak jótéteményeiért és kéri további segítségét műve tökéletesítésében, mert az Ő mindenható ereje nélkül magunk gyengék vagyunk Egyházunk céljainak megvalósításához.

Egyházunk ünnepei közé sorolja: a Vasárnapot, december 6-át (névadójának Szent Miklós püspök napját)-, Karácsony-, Húsvét-, Pünkösd-, és Mindenszentek ünnepét, valamint a Halottak napját, Szűz Mária mennybemenetelét és a Reformáció napját.

Kiegészítő információk